bibleIcon

NHẬN MÓN QUÀ BÌNH AN

(Bài giảng bắt đầu lúc: 5:00) Giăng 14:18-31 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội ngày đó, các ngươi

Continue reading

bibleIcon

HÃY THAY ĐỔI SỰ CHÚ TÂM CỦA BẠN

(Bài giảng bắt đầu lúc: 2:12) Mác 4:35-41 35 Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. 36 Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng

Continue reading

bibleIcon

CHÚA JÊSUS ĐÃ ĐẾN ĐỂ CỨU

(Bài giảng bắt đầu lúc: 3:40) Mác 2:23 – 3:6 23 Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì; đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. 24 Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong

Continue reading

bibleIcon

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC MỜI

(Bài giảng bắt đầu lúc: 1:50) Ma-thi-ơ 9:9-13 9Ðức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi -ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài. 10Vả, đương khi Ðức Chúa

Continue reading

bibleIcon

TÌNH YÊU HIỆP NHẤT CỦA CHÚA

(Bài giảng bắt đầu lúc: 4:00) Giăng 17:1-11 1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2 và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài

Continue reading

bibleIcon

TÔN NGỢI CHÚA

(Bài giảng bắt đầu lúc: 4:10) Thi Thiên 116:1-4, 12-19 1Tôi yêu mến Ðức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, Và lời nài xin của tôi. 2Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. 3Dây sự chết vương vấn tôi, Sự đau

Continue reading

bibleIcon

TỰ DO ĐỂ SỐNG

(kinh thánh bằng tiếng việt bắt đầu lúc: 2:43) Lu-ca 24:13-35 13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; 14 họ đàm luận về những sự đã xảy ra. 15 Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus

Continue reading

bibleIcon

MỘT ĐỜI SỐNG KẾT QUẢ

(Bài giảng bắt đầu lúc: 5:49) Lu-ca 8:4-15 4 Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: 5 Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra

Continue reading

bibleIcon

LỜI HỨA CỦA SỰ HY VỌNG

(Bài giảng bắt đầu lúc: 1:26) Giê-rê-mi 33:14-16 14 Đức Giê-hô-va lại phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. 15 Trong những ngày ấy và kỳ đó ta sẽ khiến nẩy lên một Nhánh của

Continue reading

bibleIcon

CHÚNG TA CÓ SẴN LÒNG THA THỨ CHO NHAU KHÔNG?

(Bài giảng bắt đầu lúc: 2:20) Ma-thi-ơ 6:9-15 9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ

Continue reading

bibleIcon

GIEO, LỚN LÊN VÀ GẶT

(Bài giảng bắt đầu lúc: 5:37) Ga-la-ti 5:22-6:10 22Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24Vả, những kẻ thuộc về Ðức

Continue reading

bibleIcon

TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI QUA CHÚA JÊSUS

(Bài giảng bắt đầu lúc: 3:13) Rô-ma 8:31-39 31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì

Continue reading