bibleIcon

LỜI CHÚA BỊ LÃNG QUÊN

2 Các-vua 22:8-13  8 Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia nói với thơ ký Sa-phan rằng: Tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hinh-kia trao quyển sách đó cho Sa-phan, và người đọc nó. 9 Đoạn, thơ ký Sa-phan đến tìm vua, thuật lại điều này mà rằng: Các

Continue reading

bibleIcon

NĂM MỚI THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG

Giô-suê 1:6-8 6 Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. 7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho

Continue reading

bibleIcon

CHÚA NGHE LỜI CẦU NGUYỆN

Thi Thiên 65:1-13 1 Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa; Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. 2 Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện, Các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. 3 Sự gian ác thắng hơn tôi: Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa

Continue reading

bibleIcon

MẠNG LỆNH CHO CHA MẸ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:3-9 3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. 4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức

Continue reading

bibleIcon

ĐỪNG QUÊN ƠN CHÚA

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18 11 Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; 12 lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, 13 thấy bò chiên của

Continue reading

bibleIcon

ĐẾM ƠN PHƯỚC CHÚA BAN

(Bài giảng bắt đầu lúc: 3:22) Thi Thiên 103:1-13 1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ

Continue reading

bibleIcon

ĐỪNG GIỐNG GIÔ- NA

Giô-na 4:1-11 1 Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ. 2 Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si

Continue reading

bibleIcon

ĐÁP ỨNG CỦA NI-NI-VE

Giô-na 3:1-10 1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 2 Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 3 Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một

Continue reading

bibleIcon

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÔ-NA

Giô-na 2:1-11 1 Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2 Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, 3 mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ

Continue reading

bibleIcon

THÀNH LỚN CHÚA MUỐN CỨU

Giô-na 1:1-16 1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: 2 Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. 3 Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi

Continue reading

bibleIcon

TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Ma-la-chi 1:1-12 1 Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Y-sơ-ra-ên bởi Ma-la-chi. 2 Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi; và các ngươi nói rằng: Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sau há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? 3 Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi

Continue reading

bibleIcon

NGƯỜI TỪNG BẮT BỚ CHÚA JÊSUS

Công-vụ các Sứ-đồ  9:1-19 1 Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, 2 xin người những bức thơ để gởi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn

Continue reading