Nhà Thờ Nào Cứu?

“Không hẵn là như thế! Bạn không thể được cứu bởi sự làm thành viên trong bất cứ tôn giáo hay giáo phái nào, dù là Tin Lành hay Công Giáo, bạn chỉ được cứu qua niềm tin cá nhân vào Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu Christ, Con duy nhất

Continue reading

Muốn theo Đạo Tin Lành tôi phải làm chi?

Theo Đạo Tin Lành không phải là theo một tổ chức tôn giáo nhưng là tin cậy và đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đang sống và đang dìu dắt chúng ta trên con đường dẫn vào Nguồn Sống. Vì vậy, điều cần yếu là ta phải nghe Ngài

Continue reading

Tình Yêu Nào?

Ở đời không ai lại không muốn được yêu, vì nền tảng của một đời sống hạnh phúc chính là sự an bình và thỏa mãn khi được yêu. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về tình yêu cũng như đường lối đi đến tình yêu. Mời bạn đọc

Continue reading

Người Việt Với “Ông Trời”

Từ lâu người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy thể hiện qua

Continue reading

Có phải theo Đạo Tin Lành là bỏ ông bà?

Câu trả lời khẳng định là KHÔNG, xin được giải bày như sau: Nhiều người vì chưa tìm hiểu đến nơi nên đã vội cho rằng theo Đạo Tin Lành là bỏ ông bà. Đây là thành kiến không đúng do hiểu lầm cách người Tin Lành bày tỏ lòng

Continue reading