Ê-xơ-tê / Esther 4:9-17 9Ha-thác bèn trở về thuật lại cho bà Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê. 10Bấy giờ bà Ê-xơ-tê nói với Ha-thác, và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng: 11Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua […]

Continue reading

Matthew 7:7-12 “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 8For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened. 9″Which of you, if his son asks for bread, will give him […]

Continue reading

Mác 1:9-15 9 Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu. 11 Lại có […]

Continue reading

Matthew 15:29-39 New International Reader’s Version (NIRV) Jesus Feeds Four Thousand 29 Jesus left there. He walked along the Sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. 30 Large crowds came to him. They brought blind people and those who could not walk. They also brought disabled people, those who could not speak, […]

Continue reading

Mark 10:17-31 17 As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. “Good teacher,” he asked, “what must I do to inherit eternal life?” 18 “Why do you call me good?” Jesus answered. “No one is good—except God alone. 19 You know the commandments: ‘You […]

Continue reading

Psalms 26 1Of David. Vindicate me, O LORD, for I have led a blameless life; I have trusted in the LORD without wavering. 2Test me, O LORD, and try me, examine my heart and my mind; 3for your love is ever before me, and I walk continually in your truth. 4I do not sit with […]

Continue reading