Upcoming Events

Daily devotionals

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin (by Karen Wolfe)

Đọc: Ha-ba-cúc 3:16–19 Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu. Ha-ba-cúc 3:19 Cô vô cùng sốc khi nghe bác sĩ nói mình mắc bệnh ung thư. Thế giới dường như sụp đổ khi cô nghĩ đến chồng và các con. Họ đã cầu nguyện khẩn thiết, […]