Upcoming Events

  • No Upcoming Events Found

Daily devotionals

Đừng Bỏ Cuộc (by David McCasland)

Đọc: Ga-la-ti 6:1-10 Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Ga-la-ti 6:9 Bob Foster, người cố vấn và là bạn của tôi suốt 50 năm qua, không bao giờ ngừng tin tưởng tôi. Tình bạn và sự khích lệ không […]