Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu đang cộng tác với Chủng Viện Thần Học Thái Lan, và MSTS.Phạm Văn An để tổ chức Khóa Thần Học Mùa Hè 2011 tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành VN – Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ Thứ Bảy 8-1-2011 đến hết ngày Thứ Bảy 22-1-2011. Giờ học mỗi ngày sẽ từ 8:30am – 9pm.

2. Giáo sư: MSTS.Phạm Văn An

3. Các lớp: Bachelor of Theology và Master of Divinity

4. Các môn học: 5 môn

Minister Life/Ministry ( 08/01/2011 – 10/01/2011)

Theology 1 ( 11/01/2011 – 13/01/2011)

Old Testament 1 ( 14/01/2011 – 16/01/2011)

Old Testament 2 ( 17/01/2011 – 19/01/2011)

Church Administration ( 20/01/2011 – 22/01/2011)

Thời hạn ghi danh sẽ chấm dứt vào Chúa Nhật 12-12-2010.

Hồ sơ ghi danh có thể tải xuống từ website.

Click here to download HỒ SƠ GHI DANH

Tất cả mọi thắc mắc hoặc muốn làm thủ tục ghi danh cho Khóa Thần Học Mùa Hè 2011, xin vui lòng liên lạc với Trưởng Ban Hành Chánh, anh Nguyễn Văn Vệ, điện thoại 03 93959517 hoặc Email: ve.nguyen@bigpond.com