Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu sẽ tổ chức khóa Thần Học Mùa Hè 2012 chi tiết như sau:

Giáo Sư: MSTS. Phạm Văn An.

Lịch trình các môn học:

1. Daniel: 26/12 – 28-12/2011

2. Discipleship: 29/12 – 31/12/2011

3. Church Planting: 1/1 – 3/1/2012

4. Church History: 4/1 – 6/1/2012

5. Teaching Methods: 7/1 – 9/1/2012

6. Cults: 10/1 – 12/1/2012

7. Theology II: 13/1 – 15/1/2012