Phi-líp 4:4-7 4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự […]

Continue reading

Psalm 1 1 Happy are those who do not follow the advice of the wicked, or take the path that sinners tread, or sit in the seat of scoffers;2 but their delight is in the law of the Lord,and on his law they meditate day and night.3 They are like trees planted by streams of water, which yield their […]

Continue reading

Romans 8:31-39 31 What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? 32 He who did not withhold his own Son, but gave him up for all of us, will he not with him also give us everything else? 33 Who will bring any charge against God’s elect? It is God […]

Continue reading

I Corinthians 13 1If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 2If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have […]

Continue reading

Ê-xơ-tê / Esther 4:9-17 9Ha-thác bèn trở về thuật lại cho bà Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê. 10Bấy giờ bà Ê-xơ-tê nói với Ha-thác, và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng: 11Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua […]

Continue reading

Matthew 7:7-12 “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 8For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened. 9″Which of you, if his son asks for bread, will give him […]

Continue reading

Mác 1:9-15 9 Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu. 11 Lại có […]

Continue reading