Suy Gẫm Tình Yêu Của Chúa (by Xochitl E. Dixon)

Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 34:29–35

Khi mang trên tay hai Bảng Chứng Ước từ núi Si-na-i đi xuống, Môi-se không biết rằng da mặt mình rực sáng vì ông đã được hầu chuyện với Đức Giê-hô-va. Xuất Ê-díp-tô ký 34:29

Tôi có đặc ân được chăm sóc mẹ trong lúc bà được điều trị nội trú tại bệnh viện ung thư. Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, bà vẫn đọc Kinh Thánh và cầu thay cho người khác trước khi rời khỏi giường.

Hằng ngày, bà dành thời gian với Chúa Jêsus, bày tỏ đức tin qua sự nương cậy Chúa, làm việc tốt và luôn mong muốn khích lệ và cầu thay cho người khác. Bà không hề biết gương mặt tươi cười của mình tỏa sáng ân điển yêu thương của Chúa nhiều đến mức nào. Bà thường chia sẻ tình yêu của Chúa với những người xung quanh cho đến ngày Chúa gọi bà về thiên đàng.

Sau khi Môi-se trò chuyện với Chúa suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm (Xuất. 34:28), ông xuống núi Si-na-i. Ông không hề biết rằng mối liên hệ mật thiết của ông với Chúa đã thay đổi diện mạo của ông (c.29). Nhưng dân Y-sơ-ra-ên có thể khẳng định rằng Môi-se đã trò chuyện với Chúa (c.30-32). Ông tiếp tục gặp gỡ Chúa và ảnh hưởng đến cuộc đời của những người xung quanh (c.33-35).

Có thể chúng ta không nhìn thấy những trải nghiệm với Chúa đã thay đổi mình như thế nào qua thời gian. Hẳn nhiên, sự biến đổi này không biểu hiện ra diện mạo bên ngoài rõ ràng như gương mặt sáng rực của Môi-se. Nhưng khi chúng ta dành thời gian với Chúa và đầu phục cuộc đời mình cho Ngài mỗi ngày càng hơn, chúng ta có thể phản chiếu tình yêu của Ngài. Chúa có thể đưa người khác đến gần Ngài hơn khi bằng chứng về sự hiện diện của Ngài bày tỏ trong và qua chúng ta.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con khi Ngài đưa chúng con vào sự hiện diện của Ngài mỗi ngày. Nguyện tình yêu và hy vọng của Ngài chiếu sáng qua chúng con ở mọi nơi chúng con đi hầu ảnh hưởng đến cuộc đời của những người xung quanh.

Những khoảng thời gian mật thiết với Chúa có thể thay đổi chúng ta và đưa dắt người khác đến với tình yêu thương của Ngài.

Chú Giải:

Trong bức thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gởi cho người Cô-rinh-tô, ông so sánh hai nguồn “ánh hào quang.” Môi-se đã gặp Đức Chúa Trời và ông phản chiếu hào quang chóng qua của luật pháp (3:7-11). Tuy nhiên, giờ đây qua đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta có thể gặp gỡ cùng một Đức Chúa Trời đó và phản chiếu Thánh Linh biến đổi của Ngài. Sự khác biệt nằm ở đời sống được thay đổi. Luật pháp là tốt lành, nhưng luật pháp kết án những ai vi phạm luật pháp. Chúng ta thật xấu xa, nhưng qua sự thương xót và tha thứ của Đấng Christ, chúng ta được sống đời đời.

Chúng ta được mời gọi đến gần với Chúa Jêsus, Đấng tha thứ tội lỗi và biến đổi chúng ta bởi Thánh Linh Ngài khi chúng ta đến gần Ngài và dành thời gian với Ngài. Nguyện người khác nhìn thấy tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ của Thánh Linh Chúa Jêsus phản chiếu qua chúng ta.

* Trích Lời Sống Hằng Ngày