Cách đối phó với những thông tin sai lệch và sự  quấy rầy bởi các điện thư và tin nhắn không được yêu cầu:

  1. Yêu cầu người gửi xóa tên của bạn khỏi danh sách gửi thư. Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến một báo cáo cho các cơ quan thích hợp; HOẶC LÀ
  2. Di chuyển những điện thư đó vào hộp thư Rác mà không cần mở nó; HOẶC LÀ
  3. Chuyển tiếp những điện thư đó (không thay đổi chủ đề hoặc thêm điều gì) đến địa chỉ điện thư sau để được chú ý:

                report@submit.spam.acma.gov.au

     4.  Đối với các tin nhắn, xin chuyển tiếp đến : 0429999888