Our church committee

Senior Pastor (Mục Sư Quản Nhiệm) Dương Hữu Dũng    

Secretary (Thư Ký): Nguyễn Văn Vệ   

Treasurer (Thủ Quỹ): Phạm Thế Duy Thanh    

Deputy Treasurer (Phó Thủ Quỹ): Phó Ngọc Diệp    

Head of Evangelism & Discipleship (Trưởng Ban Chứng Đạo & Môn Đồ Hóa): Vũ Tiến Lộc 

Deputy Head of Evangelism & Discipleship (Phó Ban Chứng Đạo & Môn Đồ Hóa): Huỳnh Thiên Quốc Thái  

Head of Maintenance (Trưởng Ban Bảo Trì): Tăng Văn Hòa 

Head of Social Program (Trưởng Ban Xã Hội): Lê Hữu Hiền 

Deputy Head of Social Program (Phó Ban Xã Hội): Lê Hồng Phước

Head of Visitation (Trưởng Ban Thăm Viếng): Phạm Như Phúc    

Deputy Head of Visitation (Phó Ban Thăm Viếng): Huỳnh Tuyết Dung