Our church committee

Senior Pastor (Mục Sư Quản Nhiệm) Dương Hữu Dũng    

Secretary (Thư Ký): Nguyễn Văn Vệ   

Deputy Secretary (Phó Thư Ký): Phó Quốc Vân    

Treasurer (Thủ Quỹ): Phạm Thế Duy Thanh    

Deputy Treasurer (Phó Thủ Quỹ): Phó Ngọc Diệp    

Head of Evangelism (Trưởng Ban Chứng Đạo): Vũ Tiến Lộc 

Deputy Head of Evangelism (Phó Ban Chứng Đạo): Huỳnh Thiên Quốc Thái  

Head of Maintenance (Trưởng Ban Bảo Trì): Tăng Văn Hòa 

Deputy Head of Maintenance (Phó Ban Bảo Trì): Phạm Nguyễn Trọng Nhân

Head of Social Program (Trưởng Ban Xã Hội): Lê Hữu Hiền 

Deputy Head of Social Program (Phó Ban Xã Hội): Lê Hồng Phước

Head of Visitation (Trưởng Ban Thăm Viếng): Phạm Như Phúc    

Deputy Head of Visitation (Phó Ban Thăm Viếng): Huỳnh Tuyết Dung