Our church committee

Senior Pastor (Mục Sư Quản Nhiệm): Dương Hữu Dũng 

Secretary (Thư Ký): Nguyễn Văn Vệ   

Deputy Secretary (Phó Thư Ký): Lê Hữu Hiền   

Treasurer (Thủ Quỹ): Phạm Thế Duy Thanh    

Deputy Treasurer (Phó Thủ Quỹ): Nguyễn Thanh Tâm Chi    

Head of Evangelism & Discipleship (Trưởng Ban Chứng Đạo & Môn Đồ Hóa): Lê Hồng Phước 

Deputy Head of Evangelism & Discipleship (Phó Ban Chứng Đạo & Môn Đồ Hóa): Huỳnh Thiên Quốc Thái  

Head of Maintenance (Trưởng Ban Bảo Trì): Tăng Văn Hòa 

Deputy Head of Maintenance (Phó Ban Bảo Trì): Phạm Như Phúc

Head of Visitation & Social Program (Trưởng Ban Thăm Viếng & Xã Hội): Huỳnh Tuyết Dung 

Deputy Head of Visitation & Social Program (Phó Ban Thăm Viếng & Xã Hội): Đỗ Thị Thảo Nguyên