Mục Tiêu Truyền Giảng và Chứng Đạo

Mục vụ truyền giảng tập trung vào bốn mục tiêu:

* Mục tiêu thứ nhất là sẽ giúp cho con dân Chúa tại Hội Thánh VECA Melbourne sống một đời sống xứng đáng với sự cứu chuộc của Chúa để rao giảng sự cứu rỗi của Ngài. Các con dân Chúa phải nhận biết rằng công việc quan trọng nhất của Hội Thánh Chúa là truyền giảng cứu người, dành thời gian ưu tiên để thực hiện sứ mạng đó, và làm tấm gương sáng để khích lệ các tín hữu khác cũng sốt sắng truyền giảng cứu người như mình. Con dân Chúa phải biến nhiệm mạng này trở thành một phần trong nếp sống của mình.

* Mục tiêu thứ hai là sẽ tổ chức những khóa huấn luyện về truyền giảng và chứng đạo. Các khóa huấn luyện sẽ nhắc nhở các con dân Chúa rằng truyền giảng và chứng đạo là một phần trong Đại Mạng Lệnh. Sự huấn luyện cùng sẽ giúp loại bỏ những quan niệm sai lầm và tiếp nhận quan niệm đúng đắn về truyền giảng và chứng đạo. Thêm vào đó, thông qua sự huấn luyện, con dân Chúa cũng được giúp đỡ để biết nhờ cậy tuyệt đối nơi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thông qua sự cầu nguyện. Các khóa huấn luyện cũng sẽ trang bị cho con dân Chúa các kỹ năng truyền giảng và chứng đạo.

* Trong mục tiêu thứ ba, kế hoạch này cũng sẽ huy động một lực lượng nòng cốt chuyên trách truyền giảng và chứng đạo của Hội Thánh VECA Melbourne. Những con dân Chúa có lòng sốt sắng trong công tác truyền giảng và chứng đạo sẽ được tạo điều kiện để cùng tâm giao cùng nhau, cần nguyện cho nhau, học hỏi lẫn nhau, và làm việc với nhau. Lực lượng nòng cốt này sẽ được xen kẽ và phân bổ vào tất cả các ban ngành khác của Hội Thánh để làm tác nhân khởi động, cổ vũ, động viên, khích lệ, hỗ trợ, cộng tác với các ban ngành khác mà mình tham gia để tất cả cùng tập trung rao truyền Phúc Âm của Chúa.

* Mục tiêu thứ tư là tổ chức nhiều mục vụ và sự kiện truyền giảng và chứng đạo. Chúng sẽ được phối hợp một cách nhịp nhàng và hiệu quả để kết hợp sức mạnh và ân tứ từ nhiều ban ngành và cá nhân trong Hội Thánh. Các phong cách truyền giảng và chứng đạo khác nhau sẽ được tận dụng. Ban Truyền Giảng và Chứng Đạo chẳng những luôn luôn đổi mới nhưng cũng tạo điều kiện cho sự ra đời của những ý tưởng, mục vụ, và sự kiện mới.