Chứng Đạo và Môn Đồ Hoá

MỤC ĐÍCH 

Mục đích của mục vụ Chứng Đạo và Môn Đồ Hóa được liên kết với nhau để hoàn thành Khải Tượng và Sứ Mạng của Hội Thánh.

Khải Tượng: Chúng ta hiện hữu để làm sáng danh Đức Chúa Trời qua việc từ bỏ chính mình, sống cho Đấng Christ tại Melbourne và những vùng khác nữa.

Sứ Mạng: Chúng ta chỉ sống để yêu Chúa, yêu người, chia sẻ Phúc Âm và đào tạo môn đệ. 

Chứng Đạo là chia sẻ lại kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Giê-xu cách cá nhân qua việc truyền bá Phúc Âm cho bạn bè, gia đình, người thân, mọi người trong mọi chủng tộc và văn hóa để đưa họ vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, là Đấng Cứu Rỗi.

Môn Đồ Hóa là một quá trình giúp cho người tin Chúa Giê-xu trưởng thành trong đức tin để trở nên một môn đồ hầu tiếp tục chia sẻ Phúc Âm và huấn huyện người khác trở thành một môn đồ của Chúa Giê-xu.

LIÊN LẠC

Điện thư: evangelism@vecamelbourne.com.au