L6sQn4GyQdSBW7pLgEz7_DSC_0013

ALL ABOUT HIM / MỌI SỰ HƯỚNG VỀ NGÀI

For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.  (Romans 11:36 KJV) Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men .  (Rô-ma 11:36)

Continue reading