KHẢI TƯỢNG

Chúng ta hiện hữu để làm sáng danh Đức Chúa Trời qua việc từ bỏ chính mình, sống cho Đấng Christ tại Melbourne và những vùng khác nữa.

SỨ MẠNG

Chúng ta chỉ sống để yêu Chúa, yêu người, chia sẻ Phúc Âm và đào tạo môn đệ.

KẾ HOẠCH

  • Học Lời Đức Chúa Trời cách nghiêm túc qua trường Chúa Nhật, nhóm tế bào, và nhiệt thành lắng nghe Lời Chúa qua sự giảng dạy.
  • Áp dụng Lời Chúa hằng ngày qua những gì đã học cho chính bản thân và gia đình trước
  • Thường xuyên tiếp cận cộng đồng qua những mục vụ của Hội Thánh
  • Truyền giảng tại hội thánh và qua các nhóm tế bào
  • Huấn luyện và trang bị nhân sự
  • Mở điểm nhóm mới và cộng tác mục vụ truyền giáo thế giới.