CÔNG BỐ SỨ MẠNG 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam-Melbourne gây dựng thân thể Đấng Christ qua việc giúp các tín hữu thuộc viên của Hội Thánh tăng trưởng cách sâu nhiệm trong sự hiểu biết Lời Chúa, và trong mối liên hệ với Chúa. Mục đích là để giúp con dân Chúa trở thành những chứng nhân hiệu quả, giới thiệu Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-su cho nhiều người chưa tin Chúa trong và ngoài nước Úc.

KHẢI TƯỢNG

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne là một chi hội thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Châu. Khải tượng của Hội Thánh như sau:

  1. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne sẽ nỗ lực trong việc phát triển Hội Thánh để đạt được số lượng tín hữu thuộc viên lên đến 500 tín hữu.
  2. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne sẽ tổ chức một buổi nhóm hàng tuần bằng Anh Ngữ cho thế hệ trẻ và những người lớn tuổi muốn tham dự buổi nhóm nầy.
  3. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne yễm trợ Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc trong công tác huấn luyện và đào tạo người lãnh đạo và nhân sự cho các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc.
  4. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne yễm trợ công tác truyền giáo giữa vòng người Việt tại Việt Nam và hải ngoại.