COVID-19 VICTORIA

Coronavirus (COVID-19) Victoria

Coronavirus (COVID-19) Victoria – Vietnamese

 

28 May 2021 – Notice

(for church members only)

Given the current situation of the COVID-19 pandemic the Victorian Government has issued a 7-day shutdown order from 11:59 PM Thursday May 27, 2021.  To comply with the latest Victorian government restrictions, the Worship Program on Sunday May 30, 2021 is only available online via ZOOM.

Please continue to prayer and invite your friends and relatives to join this Sunday worship program on ZOOM 845 945 1045 from 10:30 AM Sunday May 30, 2021. Thank you.

In the Love of our Lord Jesus Christ.

Với tình hình của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, chính quyền tiểu bang Victoria đã có lệnh phong tỏa 7 ngày kể từ 11:59 PM thứ Năm 27-05-2021. Để làm đúng theo quy định hạn chế mới nhất của chính quyền tiểu bang Victoria, Chương Trình Thờ Phượng của Hội Thánh ngày Chúa Nhật 30-05-2021 chỉ thực hiện trực tuyến qua ZOOM. 

Xin quý con dân Chúa tiếp tục cầu nguyện và mời bạn bè, thân nhân tham dự chương trình thờ phượng trực tuyến cùng vào ZOOM của Hội Thánh 845 945 1045 từ 10:30AM Chúa Nhật 30-05-2021.
Trong Tình Yêu của Chúa Jêsus.

Further announcements will be made when there are changes to the above. Thank you for your understanding & cooperation.

Church Committee

18 February 2021 – Notice

(for church members only)

The Church Committee recently met and discussed the latest changes to the COVID-19 pandemic restrictions announced by the State government. Considering the circumstances of the church and ensuring the safety of the congregation, the Church Committee has decided the COVID-Safe Plan as follows:
1. The church continues opening its doors for inside Sunday worship service only. The service will also be available via the official church ZOOM 8459451045. Please come along with your family and friends.

2. All other services including the Saturday morning’s Fasting and Praying Session will continue be delivered via the official church ZOOM 8459451045. Please come along with your family and friends.

3. For the inside Sunday worship service:
• Due to the internal church area constraint, the maximum number of attendees allowable is 125;
• A government-recommended and provided Electronic Record Keeping by smart phones is employed to record attendees;
• A social distancing of 1.5 metres and face masks are still mandatory;
• Cleaning and signage requirements continue to apply;
• A manual Register for attendance bookings continues to be used for:
(i) Bookings can be made in block of 4 weeks in advance;
(ii) A “First in Best Dressed” rule is applied.

4. All bookings and other church access queries to be made to Head of Security, Deacon Nhan Pham on 0424336161 or 10nhanpham@gmail.com

5. Members will NOT be allowed to unilaterally enter the church venue without proper authorisation from the church Head of Security or prior booking.

Further announcements will be made in due course when there are new changes to the above. Thank you for your understanding & cooperation.

Church Committee

13 February 2021 – Notice

(for church members only)

Given the current situation of the COVID-19 pandemic the Victorian Government has ordered a 5-day lockdown from 11:59 PM Friday 12-02-2021. To comply with the government restrictions, the Church
building will be closed and the Special Worship Program on Sunday February 14, 2021 will be only available online via ZOOM 845 945 1045.

Với tình hình của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, chính quyền tiểu bang Victoria đã ra lệnh đóng cửa 5 ngày kể từ 11:59PM Thứ Sáu 12-02-2021. Để làm đúng theo quy định hạn chế của chính quyền, Nhà Thờ sẽ đóng cửa và chương trình thờ phượng truyền giảng vào dịp Tết Nguyên Đán của Hội
Thánh ngày Chúa Nhật 14-02-2021 chỉ thực hiện trực tuyến qua ZOOM 845 945 1045.

Further announcements will be made when there are changes to the above. Thank you for your understanding & cooperation.

Church Committee

18 December 2020 – Notice

(for church members only)

The Church Committee recently met and discussed the latest changes to the COVID-19 pandemic restrictions announced by the State government. Considering the circumstances of the church and ensuring the safety of the congregation, the Church Committee has decided the COVID-Safe Plan as follows:

 1. The church continues opening its doors for inside Sunday worship service only. The service will also be available via the official church ZOOM 8459451045.  Please come along with your family and friends.
 2. All other services including the Saturday morning’s Fasting and Praying Session will continue be delivered via the official church ZOOM 8459451045.  Please come along with your family and friends.
 3. For the inside Sunday worship service:
  • Due to the internal church area constraint, the maximum number of attendees allowable is 125;
  • A government-recommended and provided Electronic Record Keeping by smart phones is employed to record attendees;
  • A social distancing of 1.5 metres and face masks are still mandatory;
  • Cleaning and signage requirements continue to apply;
  • A manual Register for attendance bookings continues to be used for:
   •  (i) Bookings can be made in block of 4 weeks in advance;
   •  (ii) A “First in Best Dressed” rule is applied.
 4. All bookings and other church access queries to be made to Head of Security, Deacon Nhan Pham on 0424336161 or 10nhanpham@gmail.com
 5. Members will NOT be allowed to unilaterally enter the church venue without proper authorisation from the church Head of Security or prior booking.
 6. For spiritual help, please contact directly with the church Senior Pastor, Dũng Dương dung1duong@yahoo.com
 7. The Christmas Celebration will be held at the church as well as on the official church ZOOM 8459451045 on Thursday 24 December 2020 at 7.30pm. Please come along with your family and friends.

Further announcements will be made when there are changes to the above. Thank you for your understanding & cooperation.

Church Committee


18 December 2020 – Thông Báo

(cho hội viên Hội Thánh)

Ban Chấp Hành đã họp và thảo luận về những thay đổi mới ban hành cho sinh hoạt tôn giáo của chính phủ Tiểu Bang đối với các hạn chế của đại dịch COVID-19. Theo hoàn cảnh hiện tại của Hội Thánh và để đảm bảo sự an toàn của hội chúng, Ban Chấp Hành đã quyết định Kế Hoạch COVID-An Toàn của Hội Thánh như sau:

 1. Hội Thánh tiếp tục mở cửa chỉ cho chương trình thờ phượng vào ngày Chúa Nhật bên trong. Chương trình thờ phượng cũng sẽ phát trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh 8459451045. Kính mời Hội viên, gia đình và thân hữu tham dự.
 2. Tất cả những sinh hoạt khác bao gồm chương trình Kiêng Ăn và Cầu Nguyện vào Sáng Thứ Bảy sẽ tiếp tục trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh 8459451045.  Kính mời Hội viên, gia đình và thân hữu tham dự.
 3. Cho chương trình thờ phượng vào ngày Chúa Nhật bên trong:
  • Bởi vì diện tích bên trong của Hội Thánh có giới hạn, do đó số người tham dự tối đa là 125 người;
  • Sử dụng phương cách lưu trữ hồ sơ điện tử do chính phủ đề nghị và cung cấp qua điện thoại di động để ghi nhận sự hiện diện của người tham dự;
  • Giữ khoảng cách xã hội 1.5m và mang khẩu trang vẫn là bắt buộc;
  • Các quy định về vệ sinh và các bảng chỉ dẫn tiếp tục được áp dụng;
  • Dùng Sổ Ghi Danh Tham Dự để:

(i)Hội viên có thể ghi danh tham dự trong 4 tuần tương lai;

(ii)Hội viên ghi danh sớm sẽ được ưu tiên trong số chỗ hạn định;

4. Hội viên muốn ghi danh tham dự chương trình thờ phượng vào ngày Chúa Nhật bên trong hoặc có thắc mắc về vấn đề vào cơ sở của Hội Thánh, xin vui lòng liên lạc với Chấp Sự Phạm Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng Ban Trật Tự qua điện thoại 0424336161 hoặc 10nhanpham@gmail.com.

5. Hội viên không được phép tự ý vào cơ sở Hội Thánh nếu không có sự chấp thuận của Trưởng Ban Trật Tự hoặc ghi danh trước.

6. Hội viên có nhu cầu thuộc linh cần giúp đỡ, xin liên lạc trực tiếp với Mục Sư Quản Nhiệm, Dương Hữu Dũng dung1duong@yahoo.com

7. Lễ Mừng Chúa Jêsus Giáng Sinh sẽ được tổ chức tại cơ sở Hội Thánh đồng thờisẽ phát trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh 8459451045 lúc 7.30 tối ngày Thứ Năm 24/12/2020. Kính mời quý con dân Chúa, gia đình và thân hữu tham dự.

Nếu có sự thay đổi trong tương lai, Ban Chấp Hành sẽ có thông báo mới. Thành thật cảm ơn !

Ban Chấp Hành Hội Thánh


6 December 2020 – Notice

(for church members only)

The State government recently announced further easing of COVID-19 pandemic restrictions for religious activities stating from 11.59pm December 6, 2020. The changes are outlined below:

 • No limits on the number of attendees;
 • Indoor and outdoor ceremonies can occur at the same time;
 • For venues use electronic record keeping, a density quotient of 1 person per 2 square metre is required to ensure attendees can keep 1.5 metres distance;
 • In venues not using electronic record keeping, a density quotient of 1 person per 4 square metre is still applied to ensure attendees can keep 1.5 metres distance;
 • Face masks remain mandatory when indoors;
 • Cleaning and signage requirements continue to apply.

The Church Committee discussed the above changes and their compliance to meet the church’s current circumstances and to ensure the safety of the congregation. As a result, until further notice, the church’s COVID-Safe Plan is as follows:

 1. The church opens its doors for Sunday worship service only. The service will continue to be delivered via the church ZOOM.
 2. As the church does NOT have electronic record keeping, a density quotient of 1 person per 4 square metre is applied meaning there will be a capped number of 150 people for indoor and 300 outdoor.
 3. For Sunday worship service’s attendance record keeping:
  • a manual register for bookings to be used;
  • bookings can be made in block of 4 weeks in advance;
  • a “first in best dressed” rule will be applied;
  • all bookings and other church access queries to be made to Head of Security, Deacon Nhan Pham on 0424336161 or 10nhanpham@gmail.com

Further announcements will be made when there are changes to the above. Thank you for your understanding & cooperation.

Church Committee


6 December 2020 – Thông Báo

(cho hội viên Hội Thánh)

Theo thông báo mới nhất của chính phủ tiểu bang về những thay đổi các hạn chế của đại dịch COVID-19 cho sinh hoạt tôn giáo bắt đầu vào ngày 6/12:

 • Không giới hạn số lượng người tham dự;
 • Các buổi lễ bên trong và bên ngoài có thể diễn ra cùng một lúc;
 • Đối với các địa điểm sử dụng lưu trữ hồ sơ điện tử, yêu cầu tỷ số mật độ là 1 người trên 2 mét vuông để đảm bảo người tham dự có thể giữ khoảng cách 1.5 mét;
 • Tại các địa điểm không sử dụng lưu hồ sơ điện tử, tỷ số mật độ 1 người trên 4 mét vuông vẫn được áp dụng;
 • Mang khẩu trang vẫn là bắt buộc khi sinh hoạt bên trong;
 • Các yêu cầu về vệ sinh và biển báo tiếp tục được áp dụng.

Để bảo đảm tốt sự chấp hành quy định của chính quyền, Ban Chấp Hành đã thảo luận về những thay đổi trên theo hoàn cảnh hiện tại của Hội Thánh và để đảm bảo sự an toàn của hội chúng. Do đó, Ban Chấp Hành quyết định Kế Hoạch COVID-An Toàn của Hội Thánh sẽ như sau:

 1. Hội Thánh chỉ mở cửa cho chương trình thờ phượng Chúa Nhật trực tuyến qua ZOOM chính thức của Hội Thánh.
 2. Vì Hội Thánh KHÔNG có sử dụng phương cách lưu trữ hồ sơ điện tử, nên tỷ số mật độ là 1 người trên 4 mét vuông được áp dụng, có nghĩa là sẽ có một số lượng giới hạn là 150 người cho bên trong và 300 người bên ngoài trong lễ thờ phượng.
 3. Phương cách lưu trữ hồ sơ sau đây được sử dụng:
  • Dùng một Sổ Ghi Danh Hội Viên Tham Dự;
  • Hội viên có thể ghi danh tham dự ngày thờ phượng Chúa Nhật trong 4 tuần tương lai;
  • Hội viên ghi danh sớm sẽ được ưu tiên trong số chỗ hạn định;
  • Hội viên muốn ghi danh hoặc có thắc mắc về vấn đề vào cơ sở của Hội Thánh, xin vui lòng liên lạc với Chấp Sự Phạm Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng Ban Trật Tự qua điện thoại 0424336161 hoặc 10nhanpham@gmail.com

Nếu có sự thay đổi trong tương lai, Ban Chấp Hành sẽ có thông báo mới. Thành thật cảm ơn !

Ban Chấp Hành Hội Thánh


23 November 2020 – Notice

In line with the State government announcement about its further easing of COVID-19 pandemic restrictions for religious activities stating from 11.59pm 22 November 2020, the Sunday worship service‘s maximum physical attendance will be allowed to have:

(1) 150 people (including the pastor) for indoor; OR

(2) 300 people (including the pastor) for outdoor.

For both options, a density quotient of 1 person per 4sqm will be applied. In addition, face masks remain mandatory when indoors.
The Church Committee discussed and has decided that our Church Sunday worship service will continue to be delivered via the church ZOOM as per Rule (1), and the following temporary arrangements will be in place for church members who would like to physically come to the church venue on Sundays to watch the service to ensure our church compliance:

– a register will be created for attendance bookings by members;

– attendance bookings can be made in block of 4 weeks in advance;

– a “first in best dressed” rule will be applied;

– bookings and queries to Head of Security, Deacon Nhan Pham on 0424336161 or 10nhanpham@gmail.com

Further announcements will be made when there are changes to the above. Thank you for your cooperation.

Church Committee


23 November 2020 – Thông Báo

Theo thông báo mới nhất của chính phủ tiểu bang về những thay đổi các hạn chế của đại dịch COVID-19 cho sinh hoạt tôn giáo bắt đầu vào ngày 23/11 trong giờ thờ phượng Chúa Nhật, Hội Thánh sẽ được phép có tối đa:

(1) 150 người (bao gồm Mục Sư) bên trong; HOẶC

(2) 300 người (bao gồm Mục Sư) cho bên ngoài.

Để bảo đảm tốt sự chấp hành quy định của chính quyền, Ban Chấp Hành đã thảo luận và quyết định Hội Thánh sẽ tiếp tục Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh theo Cách (1), và áp dụng tạm thời phương cách sau đây cho những hội viên muốn vào cơ sở vào sáng Chúa Nhật:

– thiết lập một Sổ Ghi Danh Hội Viên Tham Dự;

– hội viên có thể ghi danh tham dự ngày thờ phượng Chúa Nhật trong 4 tuần tương lai;

– hội viên ghi danh sớm sẽ được ưu tiên trong số chỗ hạn định;

– hội viên muốn ghi danh hoặc có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên lạc với Chấp Sự Phạm Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng Ban Trật Tự qua điện thoại 0424336161 hoặc 10nhanpham@gmail.com

Nếu có sự thay đổi trong tương lai, Ban Chấp Hành sẽ có thông báo mới. Thành thật cảm ơn !

Ban Chấp Hành Hội Thánh


9 November 2020 – Notice

In line with the State government announcement about its further easing of COVID-19 pandemic restrictions for religious activities stating from 11.59pm tonight, our church Sunday service‘s maximum physical attendance will be allowed to have:

(1) 21 people (including the pastor) for indoor; OR

(2) 51 people (including the pastor) for outdoor.

The Church Committee has discussed and decided that the Sunday worship service will continue to be delivered on the church ZOOM, and the following temporary arrangements will be in place for church members who would like to physically come to the church venue on Sunday to watch the service to ensure our church compliance to Rule (1) Indoor:

– a register will be created for attendance bookings by members;

– attendance bookings can be made in block of 4 weeks in advance;

– a “first in best dressed” rule will be applied;

– bookings and queries to Head of Security, Deacon Nhan Pham on 0424336161 or 10nhanpham@gmail.com

Further announcements will be made when there are changes to the above. Thank you for your cooperation.

Church Committee


9 November 2020 – Thông Báo

Theo thông báo của  chính phủ tiểu bang về những thay đổi các hạn chế của đại dịch COVID-19 cho sinh hoạt tôn giáo bắt đầu vào ngày 9/11 trong giờ thờ phượng Chúa Nhật, Hội Thánh sẽ được phép có tối đa:

(1) 21 người (bao gồm Mục Sư) bên trong; HOẶC

(2) 51 người (bao gồm Mục Sư) cho bên ngoài.

Để bảo đảm tốt sự chấp hành quy định của chính quyền, Ban Chấp Hành đã thảo luận và quyết định Hội Thánh sẽ tiếp tục Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh, và áp dụng tạm thời phương cách sau đây cho những hội viên muốn vào cơ sở vào sáng Chúa Nhật theo cách (1)  bên trong:

– thiết lập một Sổ Ghi Danh Hội Viên Tham Dự;

– hội viên có thể ghi danh tham dự ngày thờ phượng Chúa Nhật trong 4 tuần tương lai;

– hội viên ghi danh sớm sẽ được ưu tiên trong số chỗ hạn định;

– hội viên muốn ghi danh hoặc có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên lạc với Chấp Sự Phạm Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng Ban Trật Tự qua điện thoại 0424336161 hoặc 10nhanpham@gmail.com

Nếu có sự thay đổi trong tương lai, Ban Chấp Hành sẽ có thông báo mới. Thành thật cảm ơn !

Ban Chấp Hành Hội Thánh


18 March 2020 – TIN TỨC QUAN TRỌNG CHO CON DÂN CHÚA HỘI THÁNH MELBOURNE

Melbourne 18/03/2020

Kính thưa quý MS, TĐ cùng toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh,

Ban Chấp Hành Hội Thánh xin thông báo về những thay đổi trong sự thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật và các hoạt động của các ban, ngành trong những ngày tới để đối phó với đại dịch COVID-19.

Ban Chấp Hành đã thành lập Nhóm Phòng Chống COVID-19 để nghiên cứu và đưa ra phương hướng hành động cho Hội Thánh Melbourne. Nhóm này đã xem xét tất cả thông tin chính thức của Chính phủ Úc, Chính phủ tiểu bang Vitoria; tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế và thường xuyên theo dõi lời khuyên và cập nhật được cung cấp bởi các tổ chức nêutrên.

COVID-19 rất dễ lây lan và chúng ta cần tích cực hưởng ứng các chiến lược của Chính phủ Úc nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Để bảo đảm cho sức khỏe và sự an toàn của tất cả con dân Chúa, đặc biệt là các thành viên cao tuổi, chúng ta sẽ thực hiện các hành động sau:

1. Tất cả các cuộc tụ tập đối mặt sẽ được tạm dừng bao gồm việc thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa Nhật và các hoạt động của các ban, ngành tại Hội Thánh. Điều này có hiệu lực ngay lập tức.

2. Bắt đầu từ Chúa nhật ngày 22 tháng 3, chúng ta sẽ tạm thời thực hiện việc thờ phượng Chúa trực tuyến. Nhóm Phòng Chống COVID-19 của Hội Thánh sẽ thông báo chi tiết cụ thể để quý vị cùng tham gia thờ phượng mà không cần đi đến nhà thờ.

Trong quá trình chuyển đổi sang việc thờ phượng Chúa trực tuyến, sẽ có một nhóm thiện nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị biết bất kỳ thông tin nào khác trong thời gian sớm nhất.

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta biết chắc Chúa sẽ có giải pháp tiêu trừ COVID-19 khi thời điểm đến. Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh có thể theo dõi bài giảng của Mục Sư trực tiếp hoặc nghe lại bài giảng qua trang mạng của Hội Thánh hoặc là các dĩa CD.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc Pastor Tommy-0430 100 277 hoặc Vệ Nguyễn – 0419 586 318

MSQN Trần Văn Hùng


18 March 2020 – IMPORTANT INFORMATION FOR MELBOURNE CHURCH MEMBERS

Melbourne 18/03/2020

Dear Church members,

The Ban Chap Hanh of VECA Melbourne is writing to inform you about upcoming changes to our weekly church services and ministry programs.

In response to the COVID–19 pandemic, our Ban Chap Hanh formed a Church Response Team to research and provide direction for our church. This team reviewed all official Australian and State Government information, consulted with health professionals, and has been regularly monitoring advice and updates given by both the Federal and State governments.

COVID–19 is extremely contagious, and we are actively working with the Australian Government to slow down the spread of COVID–19.

To prioritise the health and safety of all our church, particularly our elderly members, we have decided on the following actions:

1. All face-to-face ministry gatherings will be temporarily on hold including Sunday services, effective immediately.

2. Beginning this Sunday the 22nd of March, we will commence our Sunday Services online.

We are temporarily putting on hold all face-to-face gatherings to ensure we follow the guidelines set by the Australian and State Governments regarding social distancing and static gatherings.

Further communications will be sent out to detail the transition to the Online Sunday Service. There will also be a dedicated team to assist you.

We will keep you up to date with any further announcements.

We trust that God will provide the solution to COVID – 19. As we wait on God, we will do our best to support your faith and provide you with weekly sermons.

If you have any queries or concerns, please contact Pastor Tommy on 0430 100 277 or Vệ Nguyễn on 0419 586 318

Senior Pastor Tran Van Hung