Video: Toàn Chương Trình Audio: Đọc kinh thánh bắt đầu lúc 1:46 Thi-thiên 145:13-21 13 Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. 14 Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom. 15 Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 5:32 1 Sa-mu-ên 16:1-13 1 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: đọc kinh thánh tiếng việt bắt đầu từ 1:12 Hê-bơ-rơ 12:1-3, 13:8 1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 2:02 Ma-thi-ơ 28:16-20 16 Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. 17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. 18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ […]

Continue reading

VỮNG AN TRONG CHÚA

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 3:34 Thi Thiên 18:1-2 1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài. 2 Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 5:38 Đa-ni- ên 3:16-30 16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. 17 Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi […]

Continue reading

GIA ĐÌNH LỄ BÁI

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 1:05 Gióp 1:1-5 & Giăng 14:16-17 “1Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. 2Người sanh được bảy con trai và ba con gái; […]

Continue reading

 Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 2:35 Ma-thi-ơ 15:21-28 21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi […]

Continue reading

 Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 5:02 Cô-lô-se 1:1-14 1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, 2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền […]

Continue reading

  Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 0:47 Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 3:16 Lu-ca 24:13-35 13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; 14 họ đàm luận về những sự đã xảy ra. 15 Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần cùng […]

Continue reading