NÊN THÁNH

Video: Toàn Chương Trình Audio: Romans 6:8-13 8Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, 9bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10Vì nếu Ngài […]

Continue reading

TIẾNG KÈN THỨ BẢY

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 11:22 Khải Huyền 11:15-12:18 15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 16 Hai mươi bốn […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 1:43 Ê-phê-sô 4:1-6 1Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 4:08 Rô-ma 13:1-7 1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Đọc kinh thánh bắt đầu lúc 1:00 Ma-thi-ơ 9:35-38 35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Đọc kinh thánh bắt đầu lúc 1:00 Ê-sai 53: 3-12 3Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 4Thật […]

Continue reading

Video: Toàn Chương Trình Audio: Đọc kinh thánh bắt đầu lúc 1:46 Thi-thiên 145:13-21 13 Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. 14 Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom. 15 Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng […]

Continue reading