MỤC VỤ THẾ HỆ NỐI TIẾP

MỤC ĐÍCH 

Mục Vụ Thế Hệ Nối Tiếp cung cấp sự hỗ trợ về tâm linh và tinh thần cho những thành viên dưới 35 tuổi trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Melbourne.

CẤU TRÚC CỦA MỤC VỤ THẾ HỆ NỐI TIẾP

• Mục Vụ Thế Hệ Nối Tiếp được chia ra thành bốn nhóm tuổi:
dưới 13 tuổi; 13-18 tuổi; 18-25 tuổi và 25-35 tuổi.
• Các nhóm này được hướng dẫn và hỗ trợ bởi một Nhóm Điều Hành.
• Mục Vụ Thế Hệ Nối Tiếp được dẫn dắt bởi vị Mục Sư Quản Nhiệm.

CHƯƠNG TRÌNH

• Trường Chúa Nhật Trẻ Em (dưới 13 tuổi): Chúa Nhật 10:30am-12:00pm
• Thiếu Niên (13-18 tuổi): Chúa Nhật 10:30am-12:00pm
• Thanh Niên (18-25 tuổi và 25-35 tuổi): Thứ Ba 7:00pm-9:00pm

LIÊN LẠC

Điện thư: nextgen@vecamelbourne.com.au