MỤC VỤ CHO THẾ HỆ TIẾP NỐI

Mục Vụ Thế Hệ Tiếp Nối (MVTHTN) cung cấp sự hỗ trợ về tâm linh và tinh thần cho những thành viên dưới 35 tuổi trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Melbourne.

CẤU TRÚC 

Thế Hệ Tiếp Nối được chia ra thành bốn nhóm tuổi, được hướng dẫn và hỗ trợ bởi Đội Điều Hành. Đội Điều Hành được hỗ trợ bởi một người Điều Phối Viên. Mục Vụ Thế Hệ Tiếp Nối (MVTHTN) được dẫn dắt bởi Mục Sư Quản Nhiệm Dương Hữu Dũng.

SINH HOẠT

Lứa tuổi Thời gian Địa điểm Liên lạc
Dưới 13

Chúa Nhật

9:45am-10:15am

Hội Thánh hoặc/và

Zoom

Lê Phạm

 

13-17

Trung Học

Thứ Ba

7:30pm-9:00pm

Hội Thánh hoặc/và

Zoom

Lê Phạm

 

18-25

Đại Học

Thứ Năm

7:30pm-9:00pm

Hội Thánh hoặc/và

Zoom

Diệu Vũ

 

25-35

Thứ Tư

7:30pm-9:00pm

Hội Thánh hoặc/và

Zoom

Diệu VũLiên lạc: nextgen@vecamelbourne.com.au