Bản Xác Nhận Đức Tin

1. Có một Đức Chúa Trời trọn lành vô cùng, thực hữu đời đời trong Ba Ngôi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

2. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời thật và là Người thật.  Ngài do Đức Thánh Linh thai dựng và do nữ đồng trinh Ma-ri sanh ra.  Ngài chịu chết trên thập tự giá, tức là Đấng Công Bình chết thế cho những kẻ không công bình để làm tế lễ thay thế, và mọi người tin Ngài được xưng công bình nhờ huyết Ngài đổ ra.  Ngài đã sống lại theo như lời Kinh Thánh.  Hiện nay, Ngài ngự bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở nơi rất cao để làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta.  Ngài sẽ trở lại để lập nước công bình và hòa bình.

3. Đức Thánh Linh là một Ngôi Vị Đức Chúa Trời được cử đến để sống trong tín đồ, dắt dẫn và ban quyền năng cho họ, và để thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

4. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nguyên văn không có chi lầm lạc, do Đức Chúa Trời soi dẫn, và là sự khải thị trọn vẹn ý chỉ của Ngài cốt để cứu rỗi loài người.  Kinh Thánh là quy tắc thần thượng và duy nhất về đức tin và thực hành của Cơ-đốc-nhân.

5. Loài người được dựng nên theo hình ảnh và giống như Đức Chúa Trời.  Họ sa ngã vì không vâng lời Ngài.  Do đó, mà cả thân thể và linh hồn phải chết. Mọi người sanh ra có bản tánh tội lỗi, bị phân cách với sự sống của Đức Chúa Trời, và chỉ được cứu rỗi nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Phần dành cho người không ăn năn và không chịu tinNgài là cứ thực hữu đời đời trong sự hình phạt tự cảm biết.  Còn phần dành cho kẻ tin Chúa Giê-xu là được sự vui mừng và ơn phước đời đời.

6. Người ta không thể nào cậy công đức riêng của mình mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời.  Muốn được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời người đó phải tin cậy hoàn toàn vào công lao của Đức Chúa Giê-xu Christ qua sự chết và sự sống lại của Ngài.

7. Sự cứu rỗi đã được ban cho mọi người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, những ai ăn năn và tin Ngài đều được sanh lại, nhận lãnh sự sống đời đời và trở nên con cái Đức Chúa Trời.

8. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là mỗi tín đồ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được nên thánh trọn vẹn vì được phân rẽ với tội lỗi và được dâng trọn cho ý chỉ của Đức Chúa Trời, do đó, mà nhận được quyền năng để sống thánh sạch và phục vụ hữu hiệu.  Đây vừa là một biến chuyển vừa là một từng trải ngày càng được thể hiện trong đời sống của tín đồ sau khi họ hối cải.

9. Công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sắm sẵn sự chữa lành thân thể hay chết.  Sự cầu nguyện và sự xức dầu cho kẻ bệnh đã do Kinh Thánh dạy và là đặc quyền dành cho Hội Thánh trong thời hiện tại.

10. Hội Thánh gồm mọi người đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, được cứu chuộc bởi huyết Ngài và được tái sanh bởi Thánh Linh.  Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh, đã do Ngài giao phó cho trọng trách đi khắp thế gian để làm chứng nhân giảng Tin Lành cho muôn dân.   Hội Thánh địa phương là một nhóm người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu kết hợp để thờ phượng Đức Chúa Trời.  Gây dựng nhờ Lời Ngài.  Cầu nguyện, tương giao, giảng Tin Lành, vâng giữ các quy luật về phép Báp Tem, Tiệc Thánh, Lễ Dâng Con Trẻ và Lễ Hôn Phối.

11. Đức Chúa Jêsus đã nêu gương chịu Lễ Báp Tem (Ma-thi-ơ 3:13-15) và truyền dạy làm làm Lễ Báp Tem.  Người nào chịu Lễ Báp Tem qua sự nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh tức là người đó bày tỏ rằng mình được đồng chết với sự chết của Đấng Christ và đồng sống lại với sự sống lại của Ngài (Rô-ma 6:3-8).  Lễ Báp Tem không phải để rửa tội.  Vì chỉ có huyết của Đức Chúa Jêsus Christ mới rửa sạch được tội của chúng ta.

12. Lễ Tiệc Thánh được thiết lập bởi Đức Chúa Jêsus Christ.  Bánh và nước không thể biến là thịt và huyết của Chúa, nhưng chỉ là hình bóng để kỷ niệm sự chết của Chúa.  Cho nên, khi tín hữu dự Tiệc Thánh thì lấy đức tin mà dự phần đến thịt và huyết của Chúa (I Cô-rinh-tô 10:16).

13. Chúa Jêsus đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, nên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc Châu giữ ngày Chúa Nhật làm ngày Thánh.  Trong ngày ấy, các tín hữu nên nhóm lại trong nhà thờ để cùng nhau thờ phượng Chúa và nghe Lời Ngài trong Kinh Thánh.

14.Sẽ có sự sống lại thân thể của kẻ công bình và người không công bình.  Cho kẻ công bình được sống lại để sống, còn cho kẻ không công bình thì sống lại để chịu sự phán xét.

15.Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Jêsus rất gần  và chính Ngài sẽ tái lâm trước một ngàn năm bình an và mắt mỗi người sẽ thấy được.  Đó là hy vọng phước hạnh của tín đồ, và là một chân lý thiết yếu thúc đẩy chúng ta sống thánh sạch và phục vụ trung tín.