“Không hẵn là như thế! Bạn không thể được cứu bởi sự làm thành viên trong bất cứ tôn giáo hay giáo phái nào, dù là Tin Lành hay Công Giáo, bạn chỉ được cứu qua niềm tin cá nhân vào Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu Christ, Con duy nhất của Thượng Đế.”

Xin đọc câu chuyện: Nhà Thờ Nào Cứu?