Video: Toàn Chương Trình Audio: Bài giảng bắt đầu phút thứ 4:08 Rô-ma 13:1-7 1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối […]

Continue reading

TÔI SẼ

Thi-Thiên 90:10,12 10 Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. 12 Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, […]

Continue reading

Giăng 14:15-21 15Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy […]

Continue reading