TÔI SẼ

Thi-Thiên 90:10,12 10 Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. 12 Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, […]

Continue reading

Giăng 14:15-21 15Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy […]

Continue reading