More

announcements

 • THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

  20210727 – Melbourne Church – Thông Báo Tải về 20210717 – Melbourne Church – Thông Báo Tải về 20210625 – Melbourne Church – Thông Báo...

 • Important announcement

  20210717 – Melbourne Church – Announcement Download 20210625 – Melbourne Church – Announcement Download 20210618 – Melbourne Church – Announcement Download 20210611 – Melbourne Church...

 • Đấng Thấy Tất Cả

  Đọc: Dân Số Ký 32:16–24 Phải biết rằng tội ấy chắc sẽ đổ lại trên anh em. Dân Số Ký 32:23 “Thôi rồi!” Giọng của...

 • Điều Gì Sẽ Đến?

  Đọc: II Ti-mô-thê 4:1–8 Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa… sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày...

 • What Comes Next?

  Read: 2 Timothy 4:1–8 There is in store for me the crown of righteousness, which the Lord . . . will award to me on...

 • Nhựa Sống

  Đọc: Giăng 15:5–8 Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều...

 • Fruit Juice

  Read John 15:5–8 I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.  John 15:5...

 • The Would-Be Woodcutter

  Read: 2 Kings 6:1–7 One year when I was in college, I cut, stacked, sold, and delivered firewood. It was a hard job, so I have...

 • Người Đốn Củi

  Đọc: II Các vua 6:1–7 “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em”. I Phi-e-rơ 5:7 Thời...

 • Tôi Sẽ… (by Anne Cetas)

  Đọc: Lê-vi Ký 19:9–18 Hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Lê-vi Ký 19:18 Shirley ngồi xuống chiếc ghế bành sau một ngày...

 • I Will… (by Anne Cetas)

  Read: Leviticus 19:9–18 Love your neighbor as yourself.(Leviticus 19:18) Shirley settled into her recliner after a long day. She looked out the window and noticed...

 • Biết Ơn Về Mọi Điều (by Sheridan Voysey)

  Đọc: Phục truyền 8:6–18 Vậy, khi anh em được ăn no nê thì nhớ chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho...